SAĞLIK TARAMALARI

Yeni yasaya göre çalışanlarınızın sağlık durumlarıyla ilgili perdiyodik olarak tarama testi yaptırmanız gerekiyor.İşyeri hekimlerimiz yapılmakta olan işlerin mevcut fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risklerini tespit ederek bu işlerde çalışmak için işe girecek işçilerin işe giriş süreçlerini oluşturarak, işe girerken yaptırmaları gereken tetkikleri belirleyerek yaptırılmasını sağlar.  

Periyodik Sağlık Muayenelerine Esas Sağlık Taramaları Organizasyonu

 İşyeri hekimlerimiz gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini organize eder. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlarlar, bağışıklama çalışmaları yaparak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli iz­leyip denetlerler.

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik laboratuar testleri ve fizyolojik ölçümlerini düzenler.

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yaparlar, portör muayenelerinin yapılmasını sağlarlar.

İşçilerin İşe Giriş Ve Periyodik Sağlık Muayenelerini İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatlarına Uygun Olarak Düzenlemek Ve İşyerinde Muhafaza Etmek

 İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluıklarını belgeler.

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yapar.

Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar vb.gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli ko­ruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenler.

 İşyeri Sağlık, Meslek Hastalığı Ve İş Kazası Kayıtlarının Tutulması, Yasal Bildirimlerin Yapılması 

Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlarlar, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydederek ve ilgili yönetmelikteki Ek-5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporlarını hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa gönderir.

Yasalar ve yönetmeliklere göre tespit edilmesi halinde meslek hastalıkları ve iş kazalarını gerekli makamlara bildirerek kayıtlarını tutar.

 İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Kayıtların 10 Yıl Süreyle Arşivde Saklanması 

Mesleki maruziyetler konusunda sorumluluk süreleri kapsamında gerekli kişisel sağlık dosyaları ve sağlık gözetim bilgilerini 10 sene arşivlenerek saklanmalarını sağlıyoruz...