RİSK ANALİZİ HİZMETİ

Yeni yayınlanan iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre bütün işletmelerin risk değerlendirmesi yaptırmaları zorunlu hale getirilmiştir. Risk değerlendirmesindeki temel amaç iş yerlerinde oluşabilecek kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik tedbirler almaktır.

Tehlike ve risk değerlendirmesi bir işyerinde güvenlik ve sağlığın korunmasıiçin yapılması gerekli en temel çalışmalardan biridir.İşletmede ve işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin işçilere, işyerine ve çevreye verebileceği zararların, bu tehlikelere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla işyerlerinde tehlike ve risk değerlendirme hizmeti verilmektedir.

Her işveren işçi sayısına bakılmaksızın, her işletme ve işyeri için ayrı ayrı tehlike ve risk değerlendirme çalışması yapmak zorundadır.

Buna göre,

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp ;

 • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,
 • Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
 • İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
 • Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
 • Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

Tehlike ve risk değerlendirmesi aşağıdaki durumlarda yenilenmelidir ;

 • İş, yer, üretim teknolojisi ve ekipman değişikliği
 • Yeni kimyasalların üretim sürecine girmesi
 • İşyeri içinden veya çevresinden kaynaklanan yeni bir tehlikenin ortaya çıkması
 • Her durumda beş(5) yılda bir kez periyodik olarak yenilenmelidir.

Risk Değerlendirmesi Yapmanın Faydaları

 • Tehlikelerin tanınması,
 • Risklerin önceden belirlenmesi,
 • Çalışanlar için güvenli ortam tesisi,
 • Kazaların önlenmesi ile kayıpların azaltılması,
 • Kalite ve Verim artışı sağlanması,
 • Uluslar arası saygınlık,
 • Proaktif yaklaşım uygulama ve acil durumlara hazır olma,
 • Sorumlulukların belirlenmesi ve görev paylaşımı.

Risk Değerlendirme Adımları

 • Adım Tehlikeleri Belirleme,
 • Adım Riskleri Degerlendirir,
 • Adım Kontrol Tedbirlerine Karar Verir,
 • Adım Kontrol Tedbirlerini Tamamla,
 • Adım İzle Ve Tekrar Et.

 Bu matriste ihtimal ve ciddiyet oranları 5 puan üzerinden hesaplanır.

 • 8-12 puan aralığındaki riskler dikkate değer risklerdir. Bunlarla ilgili olarak iyileştirme faaliyetleri planlanmalıdır.
 • 15-20 puan arası çıkan riskler ciddi riskler olup öncelikle iyileştirilmelidir.
 • 25 puan çıkan riskler ise kabul edilemeyen riskler olup, bunlarla ilgili acil iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmeden çalışmaya devam edilmemelidir.