DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İş güvenliği uzmanlarımız işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın du­rumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması;  kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunur. Bunların yanı sıra uzmanlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nu oluşturarak, mevzuatta belirtildiği gibi her ay düzenli  kurul toplantılarının yapılabilmesini sağlar. İşyeri hekimi ile birlikte Kurul üyelerini yönlendirir ve yine mevzuatta zorunlu tutulan Yıllık İş Sağlık ve Güvenlik Kurulu Faaliyet Raporu’nu hazırlayarak, Bakanlığın Bölge Müdürlüğü’ne gönderir.

4857 Sayılı İş Kanunun 81. Maddesine göre,işverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

  • İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmak,
  • Bir veya birden fazla işyeri hekiminin yanı sıra gerekiyrsa diğer sağlık personelini görevlendirmek,
  • Sanayiden sayılan işlerde ise iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmekle yükümlüdürler…